τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην

TEST TRANSLATION
τρέπω
DEFINITION
إستدار/يستدير، يوجّة نحو شيء ؛ هزم/يهزم ، يجعل العدو الفرار؛ يتّجه الى اتجاه ما ، ذهب/يذهب
FREQUENCY RANK
432
أقسام الكلام
فعل: ω-- جذر فعل شفهيّ
Arabic