(1)

ΚΑΡΙΩΝ

οὐχ ὁ τρόφιμός σου πρὸς θεῶν, Ὀνήσιμε,   

ὁ νῦν ἔχων τὴν Ἁβρότονον τὴν ψάλτριαν

ἔγημ’ ἔναγχος;

 

ΟΝΕΣΙΜΟΣ

πάνυ μὲν οὖν.   

 

(2)    

φιλῶ σ’, Ὀνήσιμε,

καὶ σὺ περίεγρος εἶ.

οὐδέν ἐστι γὰρ

γλυκύτερον ἢ πάντ’ εἰδέναι.

 

(3)

τί δ’ οὐ ποεῖς ἄριστον; ὁ δ’ ἀλύει πάλαι

κατακείμενος.

 

(5)    

ἐπέπασα

ἐπὶ τὸ τάριχος ἅλας, ἐὰν οὕτω τύχῃ.

 

(6)

ἀργὸς δ’ ὑγιαίνων τοῦ πυρέττοντος πολύ

ἐστ’ ἀθλιώτερος· μάτην γοῦν ἐσθίει

διπλάσια.

 

(7)

χαλεπόν, Παμφίλη,

ἐλευθέρᾳ γυναικὶ πρὸς πόρνην μάχη·

πλείονα κακουργεῖ, πλείον’ οἶδ’, αἰσχύνεται

οὐδέν, κολακεύει μᾶλλον.

 

(8)  

ἐξετύφην μὲν οὖν

κλαίουσ’ ὅλως

 

(9)

οὐθὲν πέπονθας δεινὸν ἂν μὴ προσποῇ.

 

(10)

ἐλευθέρῳ τὸ καταγελᾶσθαι γὰρ πολὺ

αἴσχιόν ἐστι, τὸ δ’ ὀδυνᾶσθ’ ἀνθρώπινον.

  BOOK FRAGMENTS

  The term “book fragments” refers to quotations from various ancient writings that quote from the play. Almost always such fragments of Menander are brief snippets like these, sort of popular quotes from various plays. Until the recovery of other parts of scripts on papyrus in the 20th century, almost all of Menander’s plays were known only through such book fragments or through the adaptations of some plays by Plautus and Terence in Latin. These fragments have also been critical in identifying papyri that contain scripts of Menander, as scholars can match these quotations to those found in scattered pages. The following ten fragments, however, do not match any lines in the papyrus remains of epitrepontes and so presumably belong to the missing portions.

   

  Frag. 1: These lines might be the beginning lines of the play, but at least seem to come from the first act, earlier than the fragments that have been recovered on papyrus. Someone, very likely the cook KARION, is speaking with ONESIMOS about the situation with CHARISIOS and HABROTONON.

   

  Frag. 2: The source of the next two snippets says that the cook KARION spoke them, and the lines themselves make explicit that he is speaking to ONESIMOS. This is why scholars think that KARION spoke the lines in fragment 1 too.

   

  Frag. 3: There is no sure evidence of who speaks this line or about whom, but it would fit ONESIMOS talking to KARION about ONESIMOS, so scholars have placed in it early in Act 1.

  ποεῖς = ποιεῖς

   

  Frag. 4: This fragment is the single word ἐχῖνος, which an ancient lexicographer says Menander used in this play to refer to a type of jar with a wide mouth.

   

  Frag. 5: There is no sure evidence of who speaks this line or why. The culinary metaphor could mean that the cook KARION is speaking, but it could also just be a colorful proverb.

   

  Frag. 6: There is no sure evidence of who speaks this line or why. γοῦν: = γε + οὖν

   

  Frag. 7: The sources of this line do not give the title of the play, but the name PAMPHILE suggests that it could be from Epitrepontes. The sentiment could also fit the conversation between her and SMIKRINES in Act 4, so scholars have often suggested that it comes from the gap in that part of the script.

   

  Frag. 8: An ancient note on a line in Euripides’ Phoenician Women cites this fragment of the Epitrepontes as an example of the verb τύφεσθαι “to smolder,” to refer to the burning of the eyes from crying so hard. Scholars have often placed it in Act 4 and, since the speaker is female, assigned it to PAMPHILE, but there are other possible speakers (notably HABROTONON) and other places in the play where it could belong. κλαίουσ’: =  κλαίουσα

   

  Frag. 9: There is no sure evidence of who speaks this line or why.

   

  Frag. 10: There is no sure evidence of who speaks these lines or why. ὀδυνᾶσθ’: =  ὀδυνᾶσθαι

  Frag. 1

  τροφιμος -α -ον: nourishing

   

  Frag. 2

  περίεγρος -ον: meddlesome

   

  Frag. 3

  ἄριστον -ου τό: breakfast

  ἀλύω: to be in distress, fret

  πάλαι: a long time

  κατακεῖμαι: to lie down

   

  Frag. 5

  ἐπιπάττω ἐπιπάξω ἐπέπασα: to sprinkle

  τάριχος -ους τό: dried (and hence salted) fish

  ἅλας ἅλατος τό: salt

   

  Frag. 6

  ἀργός -ή -όν: lazy

  ὑγιαίνω: to be healthy  

  πυρέττω: to burn with a fever

  ἄθλιος -α -ον: miserable  

  μάτην: in vain

  ἐσθίω: to eat

  διπλάσιος -ον: double

   

  Frag. 7

  πόρνη -ης ἡ: prostitute

  κακουργέω: to be mean, be devious

  αἰσχύνομαι: to be ashamed

  κολακεύω: to flatter

   

  Frag. 8 

  ἐκτύφω ἐκτύψω ἐξετύφην: burn up  

  κλαίω: to cry

   

  Frag. 9

  προσποέω: to pretend

   

  Frag. 10

  καταγελάω: to laugh at

  αἴσχιόν: comparative of αἰσχρός -ά -όν; shameful

  ὀδυνάω: to hurt

  ἀνθρώπινος -η -ον: human

  article Nav
  Previous

  Suggested Citation

  Marie Plunkett, Menander: Epitrepontes (The Arbitration). Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2022. ISBN: 978-1-947822-19-1. https://dcc.dickinson.edu/menander-epitrepontes/epitrepontum-fragmenta