ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ

ὅρα σὺ τοῦτ’· ἐὰν δὲ νοῦν ἔχῃς

ἐμοί τε πείθῃ, τοῦτο πρὸς τὸν δεσπότην

φανερὸν ποήσεις· εἰ γάρ ἐστ’ ἐλευθέρας495

παιδός, τί τοῦτον λανθάνειν δεῖ τὸ γεγονός;

 

ΟΝΕΣΙΜΟΣ

πρότερον ἐκείνην ἥτις ἐστίν, Ἁβρότονον,

εὕρωμεν. ἐπὶ τούτῳ δ’ ἐμοὶ νῦν συγγενοῦ.

 

ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ

οὐκ ἂν δυναίμην, τὸν ἀδικοῦντα πρὶν σαφῶς

τίς ἐστιν εἰδέναι. φοβοῦμαι τοῦτ’ ἐγώ,500

μάτην τι μηνύειν πρὸς ἐκείνας ἃς λέγω.

τίς οἶδεν εἰ καὶ τοῦτον ἐνέχυρον λαβὼν

τότε τις παρ’ αὐτοῦ τῶν παρόντων ἀπέβαλεν

ἕτερος; κυβεύων τυχὸν ἴσως εἰς συμβολὰς

ὑπόθημ’ ἔδωκ’, ἢ συντιθέμενος περί τινος505

περιείχετ’, εἶτ’ ἔδωκεν· ἕτερα μυρία

ἐν τοῖς πότοις τοιαῦτα γίνεσθαι φιλεῖ.

πρὶν εἰδέναι δὲ τὸν ἀδικοῦντ’ οὐ βούλομαι

ζητεῖν ἐκείνην οὐδὲ μηνύειν ἐγὼ

τοιοῦτον οὐδέν.510

 

ΟΝΕΣΙΜΟΣ

οὐ κακῶς μέντοι λέγεις.

τί οὖν ποήσῃ τις;

 

ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ

θέασ’, Ὀνήσιμε,

ἂν συναρέσῃ σοι τοὐμὸν ἐνθύμημ’ ἄρα.

ἐμὸν ποήσομαι τὸ πρᾶγμα τοῦτ’ ἐγώ,

τὸν δακτύλιον λαβοῦσά τ’ εἴσω τουτονὶ

εἴσειμι πρὸς ἐκεῖνον.515

 

ΟΝΕΣΙΜΟΣ

λέγ’ ὃ λέγεις· ἄρτι γὰρ

νοῶ.

 

ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ

κατιδών μ’ ἔχουσαν ἀνακρινεῖ πόθεν

εἴληφα. φήσω “Ταυροπολίοις παρθένος

ἔτ’ οὖσα”, τά τ’ ἐκείνῃ γενόμενα πάντ’ ἐμὰ

ποουμένη· τὰ πλεῖστα δ’ αὐτῶν οἶδ’ ἐγώ.

 

ΟΝΕΣΙΜΟΣ

ἄριστά γ’ ἀνθρώπων.520

 

ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ

ἐὰν οἰκεῖον ᾖ

αὐτῷ τὸ πρᾶγμα δ’, εὐθὺς ἥξει φερόμενος

ἐπὶ τὸν ἔλεγχον καὶ μεθύων γε νῦν ἐρεῖ

πρότερος ἅπαντα καὶ προπετῶς· ἃ δ’ ἂν λέγῃ

προσομολογήσω τοῦ διαμαρτεῖν μηδὲ ἓν

προτέρα λέγουσα.525

 

ΟΝΕΣΙΜΟΣ

ὑπέρευγε νὴ τὸν Ἥλιον.

 

ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ

τὰ κοινὰ ταυτὶ δ’ ἀκκιοῦμαι τῷ λόγῳ

τοῦ μὴ διαμαρτεῖν· “ὡς ἀναιδὴς ἦσθα καὶ

ἰταμός τις”.

 

ΟΝΕΣΙΜΟΣ

εὖγε.

 

ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ

“κατέβαλες δέ μ’ ὡς σφόδρα·

ἱμάτια δ’ οἷ’ ἀπώλεσ’ ἡ τάλαιν’ ἐγώ”

φήσω. πρὸ τούτου δ’ ἔνδον αὐτὸ βούλομαι530

λαβοῦσα κλαῦσαι καὶ φιλῆσαι καὶ πόθεν

ἔλαβεν ἐρωτᾶν τὴν ἔχουσαν.

 

ΟΝΕΣΙΜΟΣ

Ἡράκλεις.

 

ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ

τὸ πέρας δὲ πάντων, “παιδίον τοίνυν” ἐρῶ

“ἐστὶ̣ γεγονός σοι”, καὶ τὸ νῦν εὑρημένον

δείξω.535

 

ΟΝΕΣΙΜΟΣ

πανούργως καὶ κακοήθως, Ἁβρότονον.

 

ΑΒΡΟΤΟΝΟΝ

ἂν δ’ ἐξετασθῇ ταῦτα καὶ φανῇ πατὴρ

ὢν οὗτος αὐτοῦ, τὴν κόρην ζητήσομεν

κατὰ σχολήν.

  492 τοῦτ’: = τοῦτο

  493 πείθῃ: 2nd sing. pres. indic. mid.

  494 ποήσεις: = ποιήσεις. ἐστ’: = ἐστι

  498 συγγενοῦ: 2nd sing. aor. imper. mid.

  506 περιείχετ(ο): Unfortunately the exact meaning of this term in this context cannot be determined, but the general idea is clear enough, that Charisios could have used the ring either as a guarantee of some sort or lost it on a bet.

  511 ποήσῃ: = ποιήσῃ. θέασ(αι): > θεάομαι, 2nd sing. pres. imper. mid.

  513 ποήσομαι: = ποιήσομαι

  514 τουτονί: = τοῦτον + deictic (“pointing”) iota, “this here”

  515 ἐκεῖνον: refers to Charisios.

  516 κατεῖδον: > καθοράω masc. nom. sing. aor. part. act.

  517: See note on line 451, where Onesimos first mentions the Tauropolia festival.

  518 ἔτ’: = ἔτι. πάντ’: = πάντα

  525 νὴ τὸν Ἥλιον: “by Helios!” “by the Sun!” The sun can be associated implicitly with the light of knowledge or discovery.

  526 ταυτὶ: = ταῦτα + deictic (“pointing”) iota, “these (that I am about to give examples of)”

  529 οἷ’: = οἷα. ἀπώλεσ’: = ἀπώλεσα. τάλαιν’: = τάλαινα

  536 ἐξετασθῇ: > ἐξετάζω, 3rd sing. aor. subj. pass.

  συγγίγνομαι συγγενήσομαι συγεγενόμην: to come to assist, help

  μηνύω: to reveal

  ἐνέχυρον -ου τό: pledge, security

  ἀποβάλλω ἀποβαλῶ ἀπέβαλον: to throw off, lose

  κυβεύω: to play at dice

  συμβολή -ῆς ἡ: contribution, (in this context of gambling = the ante into “the pot”)

  ὑπόθημα -ατος τό: pledge, security deposit

  συντίθημι: to put down

  πότος -ου ὁ: drinking-bout, party

  μηνύω: to reveal

  συναρέσκω συναρέσω συνήρεσα: to please

  ἐνθύμημα -ατος τό: thought, plan

  δακτύλιος -ου ὁ: ring, signet

  ἄρτι: just exactly

  νοέω: to comprehend, understand

  καθοράω: to catch sight of

  πόθεν: from where

  παρθένος -ου ἡ: maiden, girl, virgin

  οἰκεῖος -α -ον: lit. “of his house” but more like “his business”

  ἔλεγχος -ου ὁ: argument, cross-examining

  μεθύω: to be drunk

  προπετῶς: headlong, hastily

  προσομολογέω προσομολογήσω: to agree

  διαμαρτάνω διαμαρτήσομαι διήμαρτον: to go astray

  ὑπέρευγε: “super great!”

  ἀκκίζομαι ἀκκιοῦμαι: to dissemble, act shocked

  διαμαρτάνω διαμαρτήσομαι διήμαρτον: to go astray

  ἀναιδής -ές: shameless, ruthless

  ἰταμός,-ή -όν: hasty, eager

  εὖγε: “great!”

  καταβάλλω καταβαλῶ κατέβαλον: to throw down

  σφόδρα: very much, exceedingly

  ἱμάτιον -ου τό: outer garment, dress

  τάλας τάλαινα τάλαν: sorry, wretched

  ἔνδον: inside

  κλαίω κλαύσομαι ἔκλαυσα: to cry, wail

  πόθεν: from where

  Ἡράκλεις: “by Hercules!” Hercules could be associated with awe-inspiring events or ideas.

  πέρας -ατος τό: last

  παιδίον -ου τό: little child, young child

  πάνουργος -ον: devious

  κακοήθης -ες: malicious, conniving

  ἐξετάζω: examine

  κόρη -ης ἡ: girl

  σχολή -ῆς ἡ: leisure, rest, ease

  HABROTONON

  (suddenly taking charge)

  Well, you’ll have to see to it, but if you have any sense whatsoever, you’ll listen to me and (495) make it known to your master.

  (comfortingly)

  If the mother of the child is free born, there’s no reason to hide any of it, is there?

   

  ONESIMOS

  (semi-convinced, still hesitant/scared of CHARISIOS)

  Well, first we’d better figure out who she is, Habrotonon.

  (turning to her desperately)

  You’ll help me, right?

   

  HABROTONON

  I couldn’t! Not without first knowing without a doubt (500) who the culprit – I mean father – is. Imagine – what if I revealed something to those women that wasn’t true!  Who knows what really happened! Maybe one of the other women took it from him as a pledge and then lost it? Perhaps he gambled it away or (505) lost a bet and gave it up! It wouldn’t be out of the ordinary for things like that to happen. No, until I know exactly who the wrongdoer is, I won’t look for the girl or reveal anything (510) at all.

   

  ONESIMOS

  That’s actually not a bad idea… but what am I supposed to do?

   

  HABROTONON

  Here,

  (begins stretching/cracking fingers, shaking out hands, getting ready for her performance)

  see if my plan pleases you, Onesimos: I’ll take on the role, make the whole affair mine, I’ll take the ring and go inside to Charisios…

   

  ONESIMOS

  Wait, you’re going to have to explain: I think I’m just starting to understand.

   

  HABROTONON

  (swept up in the act, not listening to ONESIMOS)

  He’ll see what I’m wearing

  (flashes her hand as if wearing the ring),

  he’ll recognize it,

  (pretends to be CHARISIOS, gasps)

  ask where I got it from, I’ll say

  (back to playing her in the future)

  “The festival, when I was still …

  (dramatic pause)

  a virgin” and then

   

  HABROTONON cont.

  (performance over for now)

  I’ll act as if that girl’s affairs are my own.

  (off-handedly)

  I know most of the story anyway.

   

  ONESIMOS

  (stunned)

  (520) This is … the greatest plan I’ve ever heard!

   

  HABROTONON

  So, if he really caused this whole ordeal, he’ll have to go straight for the defensive, but then he’ll spill everything because he’s drunk and I’ll just let him talk, agree with what he says but (525) never speak first.

   

  ONESIMOS

  Incredible! By the sun!

   

  HABROTONON

  (sucked back into her performance)

  I’ll conceal my ignorance with common experiences, so I don’t make a mistake, I will say “You were so ruthless and eager!”

   

  ONESIMOS

  Good!

   

  HABROTONON

  “And how violently you threw me down! And the tatters of my dress – wretched, miserable me! – destroyed utterly!” (530) I’ll say.

  (acting like a director)

  And for this scene, I want to go inside and take the baby and show it affection and ask his guardian where he found it.

   

  ONESIMOS

  Hercules!

   

  HABROTONON

  And then, last of all, I’ll say

  (pretending to cradle/rock a baby)

  “A little child was born to you” and then I’ll (535) present the ring

  (miming holding the baby and hands the ring to Onesimos as if he is Charisios)

   

  ONESIMOS

  Clever and cunning, Habrotonon!

   

  HABROTONON

  (satisfied)

  And if our suspicions are confirmed and this guy is proved to be the father, then we can search for the girl at our leisure!

  article Nav
  Previous
  Next

  Suggested Citation

  Marie Plunkett, Menander: Epitrepontes (The Arbitration). Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2022. ISBN: 978-1-947822-19-1. https://dcc.dickinson.edu/menander-epitrepontes/492-538