τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην

Search Lemma
τίκτω
DEFINITION
beget, give birth to, produce
FREQUENCY RANK
441
Part of Speech
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP
Family and Friendship and the Home
English