τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην

Search Lemma
τίκτω
DEFINITION
a da naştere la, a genera, a produce
FREQUENCY RANK
441
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina dentală
Romanian