τίκτω, τέξω or τέξομαι, ἔτεκον, τέτοκα, τέτεγμαι, ἐτέχθην

LEMA DE BUSCA
τίκτω
DEFINIÇÃO
engendar, dar a luz a, produzir
RANQUE DE FREQUÊNCIA
441
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical dental
Portuguese, International