πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα

Search Lemma
πάσχω
DEFINITION
suffer, experience, be affected in a certain way (+adv.)
FREQUENCY RANK
173
Part of Speech
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP
Life and Death
English