πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα

LEMA DE BUSCA
πάσχω
DEFINIÇÃO
sofrer, experienciar, ser afetado (+adv.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
173
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International