νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην

Search Lemma
νομίζω
DEFINITION
think, believe that (+acc. and infin.); hold as a custom, be accustomed to (+infin.)
FREQUENCY RANK
200
Part of Speech
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP
The Mind, Perceiving and Learning
English