νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα, νενόμικα, νενόμισμαι, ἐνομίσθην

Search Lemma
νομίζω
DEFINITION
a crede că (+ac. şi infin.); a fi obişnuit cu (+infin.)
FREQUENCY RANK
200
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina dentală
Romanian