λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

Search Lemma
λαμβάνω
DEFINITION
take, grasp, seize; receive, get
FREQUENCY RANK
70
Part of Speech
verb: -ω labial stem
SEMANTIC GROUP
Taking and Giving
English