λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

LEMA DE BUSCA
λαμβάνω
DEFINIÇÃO
pegar, apoderar-se; receber
RANQUE DE FREQUÊNCIA
70
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International