κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην

Search Lemma
κωλύω
DEFINITION
hinder, check, prevent (+acc. and infin.)
FREQUENCY RANK
400
Part of Speech
verb: -ω vowel stem
SEMANTIC GROUP
War and Peace
English