ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην

释义: 
ὑπολαμβάνω
释义: 
抓住,攫取;回答,答复;猜测,假定
词性: 
动词:-ω流音词干
语义组: 
思想、观察与学习
词频排序: 
422