ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην

Search Lemma: 
ὑπολαμβάνω
DEFINITION: 
take up, seize; answer, reply; assume, suppose
Part of Speech: 
verb: -ω liquid stem
SEMANTIC GROUP: 
The Mind, Perceiving and Learning
FREQUENCY RANK: 
422