ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην

LEMA DE BUSCA: 
ὑπολαμβάνω
DEFINIÇÃO: 
tomar,responder, acreditar, supor
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em líquida
GRUPO SEMÂNTICO: 
Mente, Percepção e Apreensão
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
422