ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην

Search Lemma: 
ὑπολαμβάνω
DEFINITION: 
omzunda taşımak, kabul etmek, karşılamak, desteklemek, gizlice almak, anlamak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω akışkan gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Zihin, Algılama ve Öğrenme
FREQUENCY RANK: 
422