ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην

Hasło: 
ὑπολαμβάνω
Definicja: 
podejmować, chwytać; odpowiadać; zakładać, przypuszczać
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Umysł, postrzeganie i uczenie się
Frekwencja: 
422