ὑπολαμβάνω, ὑπολήψομαι, ὑπέλαβον, ὑπείληφα, ὑπείλημμαι, ὑπελήφθην

Search Lemma: 
ὑπολαμβάνω
DEFINITION: 
Prendere, cogliere; Rispondere, rispondere; Supporre
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
La mente, la percezione e l'apprendimento
FREQUENCY RANK: 
422