ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

释义: 
ἀπόλλυμι
释义: 
毁灭,杀死;(中动态)死,死去
词性: 
动词:以-μι结尾
语义组: 
生与死
词频排序: 
279