ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

LEMA DE BUSCA: 
ἀπόλλυμι
DEFINIÇÃO: 
matar, destruirl (méd.) perecer, morrer
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -μι
GRUPO SEMÂNTICO: 
Vida e Morte
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
279