ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

Hasło: 
ἀπόλλυμι
Definicja: 
zabić, zniszczyć; (med.) umrzeć, zginąć
Część mowy: 
Czasownik: -μι
Grupa semantyczna: 
Życie i śmierć
Frekwencja: 
279