ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

Search Lemma: 
ἀπόλλυμι
DEFINITION: 
mahvetmek, imha etmek, canını almak; (mid.) mahvolmak, canına kıyılmış olmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -μι grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Yaşam ve Ölüm
FREQUENCY RANK: 
279