ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

Search Lemma: 
ἀπόλλυμι
DEFINITION: 
kill, destroy; (mid.) perish, die
Part of Speech: 
verb: -μι
SEMANTIC GROUP: 
Life and Death
FREQUENCY RANK: 
279