ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

Search Lemma: 
ἀπόλλυμι
DEFINITION: 
uccidere, distruggere; (medio) perire, morire
Parte del Discorso: 
verbo: -μι
Gruppo Semantico: 
Vita e morte
FREQUENCY RANK: 
279