ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

释义: 
ἀναιρέω
释义: 
提起,举起;杀死,毁灭
词性: 
动词:缩合
语义组: 
战争与和平
词频排序: 
291