ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

Search Lemma: 
ἀναιρέω
DEFINITION: 
a creşte, a ridica; a ucide, a nimici
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Război şi pace
FREQUENCY RANK: 
291