ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

LEMA DE BUSCA: 
ἀναιρέω
DEFINIÇÃO: 
erguer, levantar; matar, destruir
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Guerra e Paz
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
291