ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

Search Lemma: 
ἀναιρέω
DEFINITION: 
Sollevare, prendere; uccidere, distruggere
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Guerra e pace
FREQUENCY RANK: 
291