ἀναιρέω, ἀναιρήσω, ἀνεῖλον, ἀνῄρηκα, ἀνῄρημαι, ἀνῃρέθην

Hasło: 
ἀναιρέω
Definicja: 
podnieść, wziąć; zabić, zniszczyć
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
291