τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

释义: 
τίθημι
释义: 
放置,建立,任命
词性: 
动词:以-μι结尾
语义组: 
工作与闲暇
词频排序: 
164