τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

Search Lemma: 
τίθημι
DEFINITION: 
to put, place; establish, ordain, institute; put in a certain state
Part of Speech: 
verb: -μι
SEMANTIC GROUP: 
Work and Leisure
FREQUENCY RANK: 
164