τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

LEMA DE BUSCA: 
τίθημι
DEFINIÇÃO: 
por, colocar; estabalecer, ordenar, instituir; fazer, realizar; fazer de um modo (+adv.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -μι
GRUPO SEMÂNTICO: 
Trabalho e Lazer
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
164