τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

Hasło: 
τίθημι
Definicja: 
umieszczać, kłaść; ustalać, nakazywać, określać; wprowadzać w pewien stan
Część mowy: 
Czasownik: -μι
Grupa semantyczna: 
Praca i odpoczynek
Frekwencja: 
164