τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

Search Lemma: 
τίθημι
DEFINITION: 
Mettere, porre; stabilire, ordinare, istituire; mettere in un certo stato
Parte del Discorso: 
verbo: -μι
Gruppo Semantico: 
Lavoro e tempo libero
FREQUENCY RANK: 
164