τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

TEST TRANSLATION: 
τίθημι
DEFINITION: 
وضع/يضع ؛ أنشيء/ينشيء ؛ أودع/يودع ، أسّس/يُؤسّس ؛ إستقرّ/يستقرّ
أقسام الكلام: 
فعل: μι-- نهاية الفعل
المجموعة الدلالية: 
العمل والترفية
FREQUENCY RANK: 
164