τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, τέθειμαι (but usu. κεῖμαι instead), ἐτέθην

Search Lemma: 
τίθημι
DEFINITION: 
a pune, a aşeza; a stabili, a institui, a ordona; a aşeza într-un anumit fel
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -μι
GRUP SEMANTIC: 
Muncă şi odihnă
FREQUENCY RANK: 
164