κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

释义: 
κελεύω
释义: 
命令,要求(+宾格和不定式)
词性: 
动词:-ω元音词干
语义组: 
法律与审判
词频排序: 
239