κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

Search Lemma: 
κελεύω
DEFINITION: 
(+acc.& inf.) emretmek, buyurmak, komuta etmek, yüreklendirmek
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω sesli harfli gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Yasa ve Yargılama
FREQUENCY RANK: 
239