κελεύω, κελεύσω, ἐκέλευσα, κεκέλευκα, κεκέλευσμαι, ἐκελεύσθην

Hasło: 
κελεύω
Definicja: 
polecać, rozkazywać (+ acc. c. inf.)
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat samogłoskowy
Grupa semantyczna: 
Prawo i sądownictwo
Frekwencja: 
239