διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

释义: 
διαφθείρω
释义: 
彻底摧毁,毁灭;(道德意义上的)使…败坏
词性: 
动词:-ω流音词干
语义组: 
战争与和平
词频排序: 
402