διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

LEMA DE BUSCA: 
διαφθείρω
DEFINIÇÃO: 
destruir; corroomper
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -ω radical em líquida
GRUPO SEMÂNTICO: 
Guerra e Paz
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
402