διαφθείρω, διαφθερῶ, διέφθειρα, διέφθαρκα, διέφθαρμαι, διεφθάρην

Search Lemma: 
διαφθείρω
DEFINITION: 
Distruggere, corrompere
Parte del Discorso: 
verbo: -ω con tema in liquida
Gruppo Semantico: 
Guerra e pace
FREQUENCY RANK: 
402