ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

Search Lemma: 
ὁμολογέω
DEFINITION: 
uzlaşmak, (+dat.) -ile aynı fikirde olmak, mutabık kalmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: kaynaşmış
ANLAMSAL ALAN: 
Yasa ve Yargılama
FREQUENCY RANK: 
347