ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

Hasło: 
ὁμολογέω
Definicja: 
zgadzać się z, mówić to samo co (+ dat.)
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Prawo i sądownictwo
Frekwencja: 
347