ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

Search Lemma: 
ὁμολογέω
DEFINITION: 
a fi de acord cu, a spune acelaşi lucru (+dat.)
PARTE DE VORBIRE: 
verb: contras
GRUP SEMANTIC: 
Lege şi judecată
FREQUENCY RANK: 
347