ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

Search Lemma: 
ὁμολογέω
DEFINITION: 
Essere d’accordo con, dire la stessa cosa (+dat.)
Parte del Discorso: 
verbo: contratto
Gruppo Semantico: 
Legge e giudizio
FREQUENCY RANK: 
347