ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

Search Lemma: 
ὁμολογέω
DEFINITION: 
agree with, say the same thing as (+dat.)
Part of Speech: 
verb: contracted
SEMANTIC GROUP: 
Law and Judgment
FREQUENCY RANK: 
347