ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

LEMA DE BUSCA: 
ὁμολογέω
DEFINIÇÃO: 
concordar com, dizer o mesmo que (+dat.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Lei e Julgamento
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
347