ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

TEST TRANSLATION: 
ὁμολογέω
DEFINITION: 
وافق مع ، قال نفس الشيء كما ...، صرّح/يصرّح، اعترف بـ/يعترف بـ ، أقرّ/يقرّ بـ
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
القانون والحكم
FREQUENCY RANK: 
347